logotype
image1 image1 image1

Aktualności

Stypendium dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są  stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Dyrektor szkoły składa wniosek do Wydziału Edukacji i Sportu w terminie do 22.09.2021 r.

Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:

1) opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,

2) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych,

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły,

Tryb i zasady udzielania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych regulują Uchwały Nr XLIV/664/06 z dnia 13.03.206 r.  i Nr XXXVII/921/09 z dnia 31.08.2009 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1749&Itemid=355

Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska           
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Religia - obrządek grekokatolicki

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na lekcje religii (obrządek grekokatolicki), które prowadzi ks. Roman Narytnyk. Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach przedpołudniowych, w Bazylice przy Al. Ossolińskich w Bydgoszczy. Prowadzone są w grupach mieszanych, międzyszkolnych, w języku polskim i ukraińskim. W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z ks. Narytnykiem ( 889121766) lub ze Szkołą Podstawową nr 10.

Uwaga Uczniowie!

Uczniowie, przypominamy o dostarczeniu do poniedziałku deklaracji dotyczącej udziału w zajęciach wspomagających. 

 
Pedagog szkolny

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych na rok 2021/2022

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 informujemy, że wsparcie skierowane jest do uczniów: 

- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymienionymi wyżej.

Warunkiem ubiegania się o dofinasowanie zakupu podręczników jest posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

Niniejszy program w poprzednich w latach funkcjonował pod nazwą “Wyprawka szkolna”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać rodzice/opiekunowie uczniów spełniający ww. warunki, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do września 2021. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 

POBIERZ WNIOSEK

Harmonogram zdjęć klasowych

2 września

 

9:00  2D M. Pik – Chęś

9:15 3D K. Kozłowski

9:30 1A J.Redlińska

przerwa

9:55 1C R.Goch

10:15 2C A.Pujanek

10:30 3B T.Izajasz

przerwa

11:00 2E P.Kaźmierczak - Majdzińska

11:15 3A A.Adamska

11:30 1E D.Burzych

przerwa

11:50 1B A. Szatkowska

12:05 3C A.Lehr

12:20 3E I.Ciarka

Przerwa

12:45 3H A.Kufel

13:00 2B M.Kwaśniewska

13:15 3F N.Komasińska – Szymkowiak

przerwa

13:40 2A L.Wójt

13:55 3G P.Świtalski

14:10 1D A.Skrzydlewska

Rodzina 3+ podręczniki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 465/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z programu bezpłatnego wypożyczania podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" mogą korzystać uczniowie posiadający Bydgoską Kartę Rodzinną  uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY

do 3 września 2021r. do godz. 14:00

POBIERZ WNIOSEK

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć  Bydgoską Kartę Rodzinną (ksero) oraz wykaz potrzebnych podręczników zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony).

W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń.  

Wnioski niepełne nie będą uwzględniane!

Wniosku nie składają posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021

godz. 8.00 – msza dla chętnych w kościele obok szkoły - Kościół św. Wojciecha

godz. 9.00 - klasy I A, B, C, D, E, klasy II A, B, C, D, E - rozpoczęcie roku szkolnego – sala gimnastyczna - po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

I A – Justyna Redlińska – SALA 18

I B – Arleta Szatkowska – SALA 11

I C – Renata Goch – SALA 6

I D - Anna Skrzydlewska – SALA 8

I E – Dorota Burzych – SALA 4

II A – Lucyna Wójt – SALA 16

II B – Magdalena Kwaśniewska – SALA 17

II C – Anna Pujanek – SALA 1

II D – Małgorzata Pik-Chęś – SALA 15

II E – Paulina Kaźmierczak-Majdzińska – SALA 10

godz. 10.30 – klasy III A, B, C, D, E, F, G, H - rozpoczęcie roku szkolnego – sala gimnastyczna - po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

III A - Agnieszka Adamska - SALA 9

III B - Tomasz Izajasz - SALA 22

III C - Aneta Sosnowska - SALA 1

III D - Krzysztof Kozłowski - SALA 25

III E - Iwona Ciarka – SALA 15

III F – Natalia Komasinska-Szymkowiak – SALA 21

III G – Przemysław Świtalski – SALA 24

III H – Aleksandra Kufel – SALA 7

Podkategorie

2022  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk